Event driven microservices met Spring Webflux

About

Event driven microservices met Spring Webflux

Microservice architecturen kunnen aan de ene kant veel voordelen opleveren. Ze kunnen echter ook complex zijn om te implementeren en onderhouden. In dit artikel bespreken we hoe we omgaan met de complexiteiten van microservices door gebruik te maken van event driven communicatie en de reactive benadering van Spring Webflux.

Auteur: Erwin de Gier

Microservice communicatie

Een gedistribueerde microservices architectuur heeft als voordeel dat de verschillende services onafhankelijk van elkaar gewijzigd en gedeployed kunnen worden. Hierdoor is de impact van een deployment laag en kunnen features snel worden gerealiseerd en uitgerold. Dit verhoogt weer de mogelijkheid om te experimenteren met verschillende features en oplossingen. Een tweede voordeel is dat de services onafhankelijk van elkaar kunnen schalen.

Uiteraard zijn er ook uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie en data consistentie. Hoe zorg je ervoor dat de juiste informatie bij de juiste services aankomt? Welke data vertelt me de echte waarheid over de state van mijn systeem? Een geaccepteerde oplossing hiervoor is om gebruik te maken van een ‘append-only’ event-log. Hierbij gebeurt alle communicatie door middel van het schrijven van een event naar de event-log. De verschillende services kunnen zich abonneren op deze event-log en de voor hun interessante events verwerken. De event-log bevat de absolute waarheid met betrekking tot de state van de applicatie.

Services hebben hier een afgeleide view op. Deze afgeleide views zijn ‘eventual consistent’, het duurt even voordat de events verwerkt zijn in de specifieke services. Deze ‘eventual consistent’ view biedt weer een uitdaging als we de resultaten van onze actie aan de gebruiker willen tonen. Werken met events betekent in de praktijk dat je veel asychrone code zult schrijven. Het adopteren van ‘Reactive Programming’ helpt hierbij door onder andere een ‘callback hell’ te voorkomen en krachtige operators te bieden voor het implementeren van verschillende asynchrone scenario’s. Wij hebben deze architectuur toegepast bij de realisatie van een platform voor het handelen in cryptocurrency met de naam ‘We Are Blox’ (1).

Applicatie

De ‘We Are Blox’ app maakt het mogelijk om eenvoudig te handelen in verschillende cryptocurrency. De gebruiker maakt een account aan (of logt in met een social media account), verifieert een ID bewijs door middel van het opsturen van een foto, kan geld storten met iDEAL / credit card / etc. en kan dit geld vervolgens gebruiken om een portfolio op te bouwen van BTC, ETH, XRP of andere cryptomunten. Uiteraard is het mogelijk om de investeringen weer te verkopen en de Euro’s uit te keren naar een eigen bankrekening (Figuur 1).

Figuur 1

Architectuur & Technologie: CQRS, ES & Reactive

Zoals gezegd, is de communicatie tussen de services gebaseerd op een event log. In principe consumeren de services elkaars events zonder dat ze weten waar deze events vandaan komen of naartoe gaan. Ze publiceren de events op een eventbus. De eventbus slaat vervolgens berichten op (append only) en publiceert deze naar alle eventhandlers. Een eventhandler kan gezien worden als een abonnement op een specifiek event. Dit is de enige manier waarop services onderling communiceren. De gebruikersinteractie met het platform gaat via een mobiele applicatie. We hebben ervoor gekozen om de communicatie tussen de mobiele applicatie en de server backend op de traditionele manier via REST te laten verlopen. Zoals bekend, is REST in essentie een synchroon protocol. Als we kijken naar de functionaliteit, is het voor de gebruikers het fijnst als ze direct feedback krijgen op hun acties. Om dit te realiseren, maken we gebruik van een REST facade die synchrone calls vertaalt naar onze asynchrone backend.

Figuur 2

De REST facade stuurt specifieke berichten naar de services. Dit zijn Commands voor mutaties en Queries voor leesoperaties. Het gebruik van deze berichten is gebaseerd op CQRS. Voor de REST facade maken we gebruik van Spring Webflux, het reactieve zusje van Spring Web. Voor CQRS maken we gebruik van Axon Framework. De eventbus en eventstore worden geïmplementeerd door een open source product, AxonServer (2). Deze kan dus zowel events opslaan als doorsturen naar de consumerende services.

Aangezien de events voor ons de absolute waarheid zijn, moeten we deze events gebruiken voor het bepalen van de state van onze applicatie. Elk muterend Command wordt gevalideerd tegen de huidige state, de state wordt opgebouwd door de events af te spelen en toe te passen op een aggregate. Dit pattern heet Event Sourcing (3).

Voorbeeld: het genereren van quotes

Voordat een gebruiker crypto currency kan kopen of verkopen, moet deze een prijs aanvragen. Dit noemen we een quote. Bij deze actie wil de gebruiker direct resultaat zien op het scherm (Figuur 3).

Figuur 3

De code van de REST façade voor deze functie is te vinden in Listing 1.

@RequestMapping(value = "/quote",
    produces = {"application/json;charset=UTF-8"},method = RequestMethod.POST)
public Mono<ResponseEntity<QuoteResponse>> createQuote(
        @RequestBody QuoteRequest quoteRequest) {
    String quoteId = UUID.randomUUID().toString(); //1

    Flux<FindQuoteResponse> quoteResponse = this.queryGateway
        .subscriptionQuery(new FindQuoteQuery(quoteId), 
                                FindQuoteResponse.class, 
                                FindQuoteResponse.class)
        .updates(); //2
    
    this.commandGateway.send(createQuoteCommand(quoteId, quoteRequest)); //3

    return quoteResponse
        .filter(response -> response.getQuoteEntry() != null)
        .timeout(Duration.ofMillis(timoutMillis))
        .next()
        .map(this::validateQuote)
        .map(translator::convertFoundQuoteToQuoteResponse)
        .map(quoteResponse -> ResponseEntity.ok().body(quoteResponse))
        .onErrorReturn(ResponseEntity.status(HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE).build()); //4
}

Listing 1

 

We genereren eerst een uniek ID voor de quote die we gaan aanmaken (regel 1). Vervolgens gebruiken we Project Reactor om een subscriptie aan te maken op updates van deze quote. Dit doen we door een FindQuoteQuery te versturen over de Axon query bus. In dit geval geven we aan dat het om een subscriptionQuery gaat. De response hiervan is van type Flux (regel 2). Flux is het datatype wat aangeeft dat 0 of meer objecten over tijd kunnen arriveren. Als de Quote Service de quote gegenereerd heeft wordt deze verstuurd via de query gateway en ontvangen we hem aan deze kant. Om dit proces te starten sturen we een CreateQuoteCommand (regel 3). Deze operatie is ook asynchroon.

Het laatste statement van deze methode is een reactive chain. Laten we hier doorheen lopen om te bekijken wat er precies gebeurt. Allereerst gebruiken we ‘filter’ om alleen de responses door te laten die gevuld zijn. De ‘filter’ operatie heeft als argument een functie die een boolean teruggeeft. Hierna specificeren we een ‘time-out’. De subscription query is een remote call, dus er kan van alles misgaan, inclusief dat we geen antwoord terug ontvangen. Mochten we een leeg antwoord terugkrijgen, dan laat ons filter geen items door. Om te voorkomen dat onze REST controller geen antwoord teruggeeft, gebruiken we de time-out operatie, na de gespecificeerde time-out geeft deze een exceptie.

We zijn maar geïnteresseerd in één quote, ‘next’ is de operatie die ons het eerst volgende item teruggeeft. Deze transformeert de Flux (0 of meer) naar een Mono (0 of 1). We gebruiken de map operatie om te valideren en te converteren naar een QuoteResponse en uiteindelijk een ResponseEntity. Tot slot hebben we nog twee operaties voor Exception handling, zowel in het geval van een error of een lege waarde geven we een HTTP status service unavailable terug (regel 4). Het resultaat van deze chain is een Mono, aangezien we Spring Webflux gebruiken kunnen we deze Mono direct teruggeven. Spring zal subscriben op deze Mono en het resultaat parsen naar JSON als dit binnenkomt. Dit resultaat wordt als HTTP Response naar de client verstuurd.

Listing 2 toont de ontvangende kant van de CreateQuote command waarin de quote wordt opgehaald van het externe systeem dat de marktdata beheert. De call naar dit systeem wordt gedaan door de methode “requestQuoteFromTradingEngine” (regel 1). Deze aanroep doen we binnen de ‘flatMap’ operatie. We gebruiken ‘flatMap’ omdat de requestQuoteFromTradingEngine zelf asynchroon is en een Mono teruggeeft.

Een tweede voordeel van de ‘flatMap’ is dat we een retry kunnen doen om het moment dat een fout optreedt. Als requestQuoteFromTradingEngine een exceptie gooit, dan wordt de ‘retryWhen’ operator aangeroepen. De ‘retryWhen’ operator is een variant op ‘retry’. De standaard ‘retry’ resubscribed altijd in het geval van een Exceptie. In dit geval houdt dat in dat de code in de ‘flatMap’ opnieuw wordt uitgevoerd. Aan retryWhen kun je een publisher meegeven die 0 of 1 waardes teruggeeft (of een Exceptie). In dit geval gebruiken we de reactor-extra library (4) om exponential backoff (5) toe te passen. Hierdoor kunnen we met een steeds grotere delay de externe functie opnieuw aanroepen. Ook kunnen we een maximum aantal retries meegeven. Als de externe aanroep blijft falen, wordt een exceptie gegooid. In het geval van een valide response sturen we een SuccessEvent, in het geval van een Exceptie een FailureEvent. Beide worden opgeslagen in onze eventstore, zodat we deze later kunnen afhandelen.

@CommandHandler
public void createQuote(CreateQuoteCommand command) {
    requestQuoteFromTradingEngine(command) //1
       .flatMap(quote -> eventBus.publish(createSuccessEvent(quote, command.getQuoteId())))
       .retryWhen(Retry.any().exponentialBackoff(Duration.ofMillis(initialBackoff),
           Duration.ofMillis(maxBackoff)).retryMax(retryMax)) //2
       .doOnError(error -> eventBus.publish(createFailureEvent(command, error)))
       .subscribe();
}

Listing 2

 

Listing 3 toont de event handling kant waarin het resultaat wordt opgeslagen in een relationele database. Ook versturen we dit opgeslagen resultaat via de queryUpdateEmitter naar alle subscribers van de query (zie listing 1). Bij het versturen van dit resultaat is het mogelijk om een conditie mee te geven die bepaalt welke subscribers het resultaat ontvangen. Aan de subscribe kant (listing 1 regel 2) geven we een quote ID mee. Aan de versturende kant versturen we alleen een resultaat naar een subscriber met hetzelfde ID. Hiermee is deze specifieke use case af. De client ontvangt na een asynchrone omweg in de backend een synchrone response op de vraag. De gebruiker ziet op het scherm een quote voor het kopen van de cryptomunt.

@EventHandler
public void onSuccess(QuoteRequestSuccessEvent event) {
    QuoteEntry quoteEntry = createSuccessQuoteEntryFromEvent(event);
    entityManager.persist(quoteEntry);
    this.queryUpdateEmitter.emit(FindQuoteQuery.class, 
        query -> quoteEntry.getQuoteId().equals(query.getQuoteId()),
            new FindQuoteResponse(quoteEntry));
  }

@EventHandler
public void onFailure(QuoteRequestFailureEvent event) {   
    QuoteEntry quoteEntry = createFailureQuoteEntryFromEvent(event);
    entityManager.persist(quoteEntry);
    this.queryUpdateEmitter.emit(FindQuoteQuery.class,
        query -> quoteEntry.getQuoteId().equals(query.getQuoteId()), 
            new FindQuoteResponse(quoteEntry));
}

Listing 3

 

Caveats

Uiteraard zijn er ook uitdagingen verbonden aan het gebruik van Spring WebFlux en Project Reactor. Ten eerste zijn veel libraries nog niet reactive of zelfs niet asynchroon. Toen we het project begonnen, was bijvoorbeeld Spring Security 5 nog niet volledig geïmplementeerd op het gebied van OAuth. Verder maakt zowel het Axon Framework als Swagger (code generatie op basis van api specificaties) nog veelvuldig gebruik van Completable Futures. Deze zijn overigens eenvoudig om te zetten naar een Mono (Mono.toFuture & Mono.fromFuture).

Unit tests vereisen ook enige aanpassing. Het helpt als de code die je test netjes een Flux (of Mono) teruggeeft. In de test heb je dan de mogelijkheid om hier op te subscriben (Flux.subscribe) of te blocken (Flux.blockFirst / Flux.blockLast). Door te blocken, wordt de code weer synchroon en wordt gewacht op het eerste of laatste resultaat. Voor het in detail testen van reactive chains kun je gebruik maken van de StepVerifier (6). Spring Webflux controllers kun je testen met WebTestClient(7). Step through debugging is niet echt mogelijk, omdat je dan het opbouwen van de reactive chain debugged. Eventueel kun je een breakpoint zetten in een lambda statement.

Het is ook mogelijk om de logging expressiever te maken. Listing 4 toont het gebruik van de ‘log’ operator, deze zorgt ervoor dat elke operatie aanroep wordt gelogd. Ook kun je gebruik maken van de ‘doOnXXX’ operators. Deze operators zijn specifiek bedoeld voor het operaties met side effects, zoals logging. Er is bijvoorbeeld een doOnError en een doOnEach. Tot slot zal het opgevallen zijn dat we gebruik maken van de non-reactive en blocking Spring Data JPA. Dit is mogelijk, omdat al onze Spring Data aanroepen in een Event Handler of Query Handler plaatsvinden. Deze worden altijd op een aparte thread uitgevoerd en blocken dus niet de main thread.

return quoteResponseFlux.log()
        .filter(response -> response.getQuoteEntry() != null)
        .timeout(Duration.ofMillis(timoutMillis))
        ...

Listing 4

 

Conclusie

De asynchrone eigenschappen van werken met events en remote messaging zorgen doorgaans voor uitdagingen bij het schrijven van code. Als je je beperkt tot de standaard Java 8 API, dan zal je gebruik moeten maken van Runnables, callbacks en/of CompletableFutures. Door het toevoegen van Project Reactor, zoals library, kun je gebruik maken van Reactive Programming. Hiermee wordt asynchrone code een stuk leesbaarder en heb je uitgebreide mogelijkheden voor bijvoorbeeld retries en error handling. De uitdagingen zitten vooral in het gebruik van niet asynchrone libraries, testen en debugging.

Share
July 2024
August 2024
No event found!

Related Topics